Preduzeće „ANTIPLAM“ doo bavi se kontrolisanjima u oblasti zaštite od požara.
Poslovi kontrolisanja obuhvataju kontrolisanje:
  • Mobilnih uređaja za gašenje požara pod stalnim pritiskom;
  • Mobilnih uređaja za gašenje požara koji sadrže bočicu sa pogonskim gasom;
  • Instalacije hidrantske mreže za gašenje požara;
  • Instalacije i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;
  • Instalacije i uređaja za gašenje požara raspršenom vodom ili penom;
  • Instalacije i uređaja za gašenje požara gasovitim sredstvima;
  • Instalacije i uređaja za gašenje požara prahom.
Obzirom da je na snazi „Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija“ preduzeće „ANTIPLAM“ doo je u postupku akreditacije kontrolnog tela za navedena kontrolisanja.

Uslovi poslovanja

Zahtev za kontrolisanje

Postupak resavanja prigovora i zalbi

Poverljivost