Preduzeće „ANTIPLAM“ doo bavi se kontrolisanjima u oblasti zaštite od požara.

Poslovi kontrolisanja obuhvataju kontrolisanje:

  • Mobilnih uređaja za gašenje požara pod stalnim pritiskom;
  • Mobilnih uređaja za gašenje požara koji sadrže bočicu sa pogonskim gasom;
  • Instalacije hidrantske mreže za gašenje požara;
  • Instalacije i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;
  • Instalacije i uređaja za gašenje požara raspršenom vodom ili penom;
  • Instalacije i uređaja za gašenje požara gasovitim sredstvima;

Za sva navedena kontrolisanja preduzeće „Antiplam” doo je akreditovano od strane ATS-a i poseduje rešenja MUP-a za obavljanje istih.