Poštovani posetioci,
namera nam je da Vam se predstavimo kao firma koja već dugi niz godina postoji i radi u sferi zaštite od požara. Prisutni smo na domaćem tržištu kao privatna firma preko 20 godina, a naše iskustvo naših stručnjaka datira još od 1968. godine. Veliki broj ideja, inovacija i unapređenja u oblasti zaštite od požara potiče od naših zaposlenih. Želja nam je da stalno proširujemo poslovne aktivnosti i delokrug rada.
MUP Uprava za vanredne situacije u Beogradu – Resenje i odobrenje za rad;
Potvrda ATS-a o podnetoj prijavi za akreditaciju za obavljanje poslova kontrolisanja iz oblasti ZOP-a
Rešenje za obavljanje radijacione delatnosti
MUP RS – Rešenje za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara
MUP RS – Rešenje za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara
MUP RS – Rešenje za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara
SRPS ISO IEC 17025 – Laboratorija za tehnička ispitivanja.doc
SRPS ISO IEC 17020 – Kontrolno telo (u postupku)
SRPS ISO 9001 – Sistem kvaliteta menadžmenta